Syriatel

Oyun Hakkında

Syriatel

Oyuna Ait Ürünler

JAWAKER 32.500 TOKENS
JAWAKER 4.250 TOKENS
JAWAKER 70.000 TOKENS
JAWAKER 150.000 TOKENS
JAWAKER 230.000 TOKENS
JAWAKER 400.000 TOKENS
JAWAKER 525.000 TOKENS
JAWAKER 825.000 TOKENS
JAWAKER 200.000 TOKENS
JAWAKER 100.000 TOKENS
JAWAKER 1.000.000 TOKENS
مسرع النقاط الأحمر
مسرع النقاط الأزرق
مسرع النقاط الأسود